ABANT İRFAN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-Derneğin Adı “ABANT İRFAN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ” olup kısa adı “ABANT İRFAN DER” dır.

Derneğin merkezi Bolu’dur. Dernek uygun gördüğü illerde, ilçelerde ve diğer yerleşim yerlerinde, genel kurul kararı ile yurtiçi ve yurtdışı şubeler açabilir; şube bulunmayan yerlerde temsilciler atayabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek  Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Derneğin Amacı

a)Her alanda eğitime destek vermek, yeni nesillerin en iyi şekilde yetişmesine yardımcı olmak, tarihi, kültürel, dini, ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak,

b)Her türlü bilimsel görüş ve eserleri yaymak, ulusal ve icabında uluslararası çalışmalar yapmak, muhtelif konularda araştırma yapmak isteyen kişileri bir araya getirerek çalışma ortamı hazırlamak, yapılmış ve yapılacak her türlü araştırmayı derlemek, arşivlemek, başka dillere çevirmek, neşretmek, bu eserleri muhafazası ve yaygınlaştırılması için yasalar çerçevesinde her türlü faaliyette bulunmak, bu yolda yapılan faaliyetleri desteklemek, toplantılar seminerler, konferanslar, kurslar ve sergiler düzenlemek.

c)Toplumumuzun tarihi ile irtibatını kuvvetlendirmek, Türk dilleri özellikle Osmanlı Türkçesi ile ilgili olarak etkinlikler düzenlemek, hat ve tezhip sanatı konusunda çalışmalar yapmak, bu kültürel zenginliklerimizin geliştirilmesi ve topluma kazandırılması için seminerler ve toplantılar düzenlemek, resmi ve özel kuruluşlarla koordineli bir şekilde kurslar açmak, sertifika vermek, ders kitabı ve yardımcı kitaplar neşretmek,

d)Başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve çevre bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak,

e)halkımız arasında sevgi ve kardeşlik, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, muhtaç insanlara her türlü yardımlarda bulunmak, hastane, ilaç, tedavi ve ameliyat giderlerini karşılamak, vefat eden üyelerimizin ailelerine yardımda bulunmak,

f)Çocukların sağlığı ve yetişmesi için gerekli çalışmalar yapmak, kreş açmak, klüp açmak, sportif aktiviteleri teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,

g)Öğrencilere burs vermek, giyecek ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, daha iyi ortamlarda eğitilmelerini ve ders çalışmalarını sağlamak amacıyla etüt merkezleri, kütüphaneler, yabancı  dil ve bilgisayar laboratuarları kurmak,

h)Gerçek manada insan haklarının ülkemizde ve bütün dünyada korunması geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,

i)Deprem, sel baskını vb. tabi afetlere karşı halkımızı bilinçlendirmek, bu amaca yönelik her türlü ders, seminer, konferans, ilkyardım ve arama-kurtarma eğitim ve öğretimine imkan hazırlamak. Bu yönden çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek olmak ve her türlü işbirliğinde bulunmak.

Derneğin amacını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmaların konu ve biçimleri

Dernek, tüzüğünde açıklanan amaçları doğrultusunda;

a-Her türlü eserin edisyon-kritiği ve neşrini yapmak ve yazma kitapların yerlerini araştırarak bulunabilenleri tahkikli bir şekilde yayımlamak, akademik tez ve araştırmaları ve her türlü yayını derleyerek arşivlemek ve yayımlamak; bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalara ilmi, maddi ve her türlü katkıda bulunmak, telif ve tercüme yazılı, görsel ve işitsel, dijital dokümanı  derlemek, yazıldığı dilden başka dillere tercüme ettirmek ve yayımlamak, plan ve proje yaptırmak, bunun için yarışmalar düzenlemek,

b-her türlü ilmi  ve sosyal faaliyetlerde bulunmak, bilimsel araştırma yapacak bir merkez ve kütüphane kurmak, sergi ve kurs açmak, iktisadi işletmeler kurup işletmek,

c- Amacı gerçekleştirmek için konferans, seminer, sempozyum, panel gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak, dersler, müsamereler, paneller, açık oturumlar ve benzeri eğitici, öğretici ve tanıtıcı toplantılar düzenlemek, bu etkinliklerde sunulan tebliğ ve yapılan konuşmaların yazılı, görsel ve işitsel dokümanlarını neşretmek,

d-Sivil toplum örgütü olarak özel ve kamu alanında, ulusal ve uluslararası boyutlarda, amaca uygun ve yasalara aykırı olmayan her türlü çalışmayı yapmak, faaliyetler organize etmek, yapılan faaliyetlere iştirak etmek, desteklemek ve yaymak,uluslararası konferanslara ve çalışmalara katılmak ve uluslararası birliklere üye

e-Dernek amacıyla örtüşen faaliyetlerde bulunan ilim adamları öğrencilere ilmi, maddi ve her türlü yardım ve katkıda bulunmak, burs vermek

f-Dernek, çeşitli özel ve tüzel kişiler;5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

g-Toplumdaki çeşitli kesimlerle, fiziki ve sosyal kirliliklere karşı gönüllü çalışmalar yapmak, bu konulardaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak

h-Eğitim ve öğretimin ülkemizin kalkınma ve gelişiminin temel unsuru kabul ederek bu alanlarda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek veya bizzat gerçekleştirmek.Okul, yuva,yurtlar,pansiyonlar;çocuk ve kadın kulüpleri,sağlık kurumları ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar oluşturmak.Spor salonları açmak ve sportif aktiviteler gerçekleştirmek.Kuruluşunu tamamlamış eğitim-öğretim,sağlık kurumları ve benzeri sosyal kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.Bu türden kurum ve kuruluşlarla yurt dışı ve yurt içinde öğretmen ve öğrenci tebeddülünde bulunmak,ortak etkinlikler düzenlemek,sosyal kültürel faaliyetler4 gerçekleştirmek.Eğitim ve öğretime yönelik yaptırım ve organizasyonlar yapmak,

i-Kültür ve sanat faaliyetleri ve sportif yarışmalar,ses ve sahne gösterileri,özel günler,geceler ve yemekli toplantılar,şölenler,kır gezileri,yarışmalar,yurt içi ve yurt dışı gezileri,kermesler,sergiler ve gösteriler düzenlemek,ödüller vermek,anket ve benzeri her çeşit sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak,

j-Lokal, huzurevi,dinlenme tesisi ve benzeri sosyal içerikli işletmeleri kurmak ve çalıştırmak, nişan, nikah ve sünnet merasimleri tertiplemek,

k-Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurmak,işletmek  ve her türlü inşaat yapmak. Amaçlarını gerçekleştirmek için dernekler kanununa uygun olarak sandıklar kurmak,sosyal tesisler kurmak ve işletmek,yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerden ve kurumlardan bağış kabul etmek,bağışta bulunmak,yardım toplamak,

l-Her türlü süreli-süresiz basın yayın organını kurmak, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar,köşeler;radyo ve TV istasyonları için programlar,halka yönelik video,sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlamak,hazırlatmak ve yayınlatmak.Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak

m-Amaç ve mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek sosyal, kültürel ve eğitim alanında faaliyet gösterir.

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri

Madde 3- derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımından önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Üyelikten çıkma

Madde 4- hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesini yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten çıkarılma

Madde 5- dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olmuş şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurulda itiraz hakları vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar. Üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

Madde 6- derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1.Genel Kurul

 1. Yönetim Kurulu
 2. Denetim Kurlu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı Ve Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerde; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerden veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

     Yönetim kurulu , genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeri seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar,toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Şu kadar ki,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir .bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 9-aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-dernek organlarının seçilmesi,

2-dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerekli görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6-üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma haklarında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,-

7-dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz  malların  satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yoluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görevi ve Yetkileri

Madde10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılır. Üye tam sayının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerle boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bir hususunda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemleri yürütülmesi sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetilmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını s ağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı, tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçe uygulamasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması ve üyelikten çıkarma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacına gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek sonuçlarının bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 24 TL, aylık olarak ta 2 TL aidat alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50 si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve Tüzel kişilerin kendi isteğiyle derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,temsil,konser,spor yarışması ve konferans  gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin amacını gerçekleştirme için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma ve Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak,yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere  işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veye giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş defteri: derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- işletme hesabı defteri: dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı belgesi kayıt defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenleri n adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1- (a) bendinin 1,2,3 ve 6ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanamaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu Ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (dernekler yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”  düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinin esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir Ve Gider İşlemleri

Madde  14- gelir ve giderler belgeleri;

Dernek gelirleri,( (dernekler yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin,gelir vergisi kanununun 94’öncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için(Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan)”Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.Kişi,kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise(Dernek Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan)”Aynı Bağış Alındı Belgesi) ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak” Alındı  Belgeleri”( Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan)”Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,dernek yönetim kurulu başkanında onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı ,yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider belgelerinin saklama süresi

Defterler hariç olmak üzere dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel konularda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname verilmesi

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetlere ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (dernekler yönetmeliği ek 21’de sunulan)”Dernek beyannamesi “ dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı  tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde16-Mülki amirliğine yapılacak bildirimler;

Genel kurul sonuç bildirimi

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3 de sunulan )”Genel kurul sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekliyle dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26 da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4 de belirtilen)”Yurt dışından yardım alma bildirimi”2 nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa  bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmenliği ek -23 de gösterilen)”proje bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler yönetmeliği ek-24 de belirtilen)”yerleşim yeri değişiklik bildirimi”;Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler(dernekler yönetmeliği ek-25 te belirtilen )”Dernek organlarındaki

 

Değişiklik Bildirimi” doldurulmak sureti ile,değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idari amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu,Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri,şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili,tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubeler Uygulanacak Hükümler

Madde 21-Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul,şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim kurulu,beş asil ve beş yedek denetim kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, üç yılda bir,eylül ayı içerisinde,şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak,şubede kayıtlı her yirmi(20)üye için bir(1),arta kalan üye sayısı ondan fazla veya toplam üye sayısı yirmiden az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak,şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır,ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik  Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğinin adresi,yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerin mülki idare amirliği yazılı olarak bildirilir.temsilcilik,dernek genel kurulunda temsil edilemez.Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararıyla yapılır.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan  üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve hakların tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Abant İrfan Eğitim ve Kültür Derneği “ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri ve bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesin sonra kalan tüm para, mal ve hakları,genel kurulda belirlenen yere devredilir.Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumu yedi gün içinde bir yazıyla dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesine ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin ;

Adı Ve Soyadı                            Görev Unvanı:

İsmail ÖZLÜ                                Başkan

Mehmet AKDEMİR                    Başkan Yardımcısı

Fahrettin ERARSLAN                  Sekreter

Zeynel Abidin YILDIRIM             Sayman

Murat YILDIRIM                           Üye

Nesim SALMAN                            Üye

Talat Orbay OFLAZ                       Üye

 

Bu tüzük 26(yirmi altı) madde ve 1(bir) geçici maddeden ibarettir.